Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 20 mei overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat niet is veranderd, is dat de inwerkingtreding van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet en dus treedt de Wkb ook per 1 januari 2022 in werking. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Bouwend Nederland vindt dit een verstandige keuze, gezien het beperkte aantal uitgevoerde proefprojecten en beschikbare kwaliteitsborgers.
Bron: bouwendnederland