Ledenvoordeel: goed luchten voor een gezondere werkomgeving

Gezonde lucht is kostbaar. Maar luchtvervuiling ten gevolge van verkeer en industrie maakt gezonde lucht in Nederland helaas ook schaars. Toch zijn wij verder dan dertig à veertig jaar geleden, toen er nog lood in benzine zat en dus ook in de lucht die wij inademden. Maar ook de uitstoot van raffinaderijen en fabrieken was toen, in tegenstelling tot nu, vaak ongefilterd. Bovendien zijn de laatste decennia de milieunormen veel strenger geworden, met schonere lucht als resultaat. Studies en publicaties van Curieuzeneuzen en Greenpeace geven echter aan dat wij er helemaal nog niet zijn. Ook wat binnenlucht betreft. Want hoewel wij er minder bij stilstaan, kan deze aanzienlijk vervuild zijn.
Bron: bouwendnederland

Nieuw! Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied

Snel inzicht in recente ontwikkelingen en technische maatregelen

Het klimaat verandert. Hierdoor nemen wateroverlast, hittestress en funderingsschade toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. Dit handvat biedt inzicht in overheidsbeleid, ontwikkelingen bij (overheids)opdrachtgevers en technische maatregelen.
Bron: bouwendnederland

Ledenvoordeel: bescherm je medewerkers tegen het gevaar van UV

Niets beter dan buiten te werken met mooi weer. Maar het brengt ook verschillende risico’s met zich mee. Buitenwerkers hebben namelijk een verhoogde kans op huidkanker stelt het Nederlands centrum voor Beroepsziekten. Bouwvakkers behoren zelfs tot een van de grootste risicogroepen. Maar hoe zorg je er nu voor als bedrijf dat deze risico’s tot een minimum worden herleid?
Bron: bouwendnederland

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ‘Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede kamer aangeboden.
Met dit kader hoopt de Staatssecretaris de stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie op te heffen. Tegelijkertijd geldt onverkort het uitgangspunt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden moet worden voorkomen.
Bouwend Nederland is op zich blij met dit tijdelijk kader, omdat het enige duidelijkheid voor de markt verschaft. Of dit inderdaad zal leiden tot het opheffen van de stagnatie zal nog moeten blijken. Er zijn nog de nodige vraagtekens en knelpunten. De komende tijd zullen wij – samen met andere relevante organisaties – het overleg met het ministerie aangaan om hierin verandering/verbetering aan te brengen.
Bron: bouwendnederland