Plannen Sectortafel Gebouwde Omgeving maken grootschalige verduurzaming mogelijk

Vandaag overhandigde Ed Nijpels het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan Eric Wiebes. Het kabinet kan hiermee een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bouwend Nederland heeft zich in de onderhandelingen aan één van de vijf tafels, de Sectortafel Gebouwde Omgeving hard gemaakt voor een realistisch praktisch uitvoerbaar plan om verduurzaming te versnellen. We zijn dan ook blij dat in het huidige ontwerp substantiële middelen zijn opgenomen om op korte termijn ervaring op te doen met grootschalige verduurzaming van woningen. We hopen dat dit ontwerp één op één terugkomt in het definitieve Klimaatakkoord.
Bron: bouwendnederland

Markt onvoldoende beloond voor duurzame innovaties

Om de ambities op het gebied van duurzaamheid in de bebouwde omgeving te halen zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus genomen wordt, is Nederland in 2015 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Uit een recente analyse van het Aanbestedingsinstituut blijkt dat de markt nog onvoldoende wordt beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas nog steeds onvoldoende benut.
Bron: bouwendnederland

Bouwend Nederland: maatregelen loondoorbetaling doekje voor het bloeden

Vandaag heeft minister Koolmees afspraken gemaakt met de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB NL, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars over Loondoorbetaling bij ziekte. Onderdeel van de afspraken is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers. De minister trekt daar vanaf 2021 jaarlijks 450 miljoen euro voor uit. Ook komen er ‘ontzorgverzekeringen’, waar sectoren sectorspecifieke varianten van kunnen maken.
Bron: bouwendnederland

Bijeenkomst uitkomsten ledenonderzoek Digitalisering 4-2

Bouw- en infrabedrijven en hun partners worden vaardiger in de digitale wereld. Zo hebben steeds meer bedrijven te maken met digitaliseren van werkbonnen, elektronisch factureren, BIM, e.d.Digitalisering en informatisering zal in de toekomst steeds belangrijker worden en helpt bij het slimmer, beter en efficiënter bouwen.
Bron: bouwendnederland

Bouwketen verwacht groei in 2019

Het nieuwe jaar belooft opnieuw goed te worden voor de bouw. De Monitor Bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) laat weliswaar zien dat de conjunctuurindicatoren voor 2019 iets minder positief zijn dan zes maanden geleden, maar het beeld is nog altijd gunstig. De meeste bedrijven in de bouwketen verwachten meer omzet en een groei van het personeelsbestand. Daarmee is de prognose van de werkgelegenheid in de bouw voor het achtste achtereenvolgende halfjaar positief. Ook de feitelijke werkgelegenheid en de openstaande vacatures laten zien dat de groei er nog altijd in zit.
Bron: bouwendnederland

Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling cao Bouw & Infra verlaagd naar 5 dagen

Partijen bij de cao Bouw & Infra hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor deze winterperiode te verlagen van 15 dagen naar 5 dagen.
Reden is dat de bouw- en infrasector de afgelopen jaren voldoende premie heeft opgebouwd in het sectorfonds Bouwbedrijf. Daarmee kan nu het aantal eigen risicodagen in de Vorst WW-regeling in artikel 74 van de cao worden verlaagd. Zo komt de door de bedrijven in de bouw- en infrasector afgedragen premie ook weer ten goede aan een deel van de ondernemingen die de premie hebben opgebracht.
Bron: bouwendnederland